Giveaway Reglement

Toelichting wedstrijdreglement online wedstrijd puzzelpakket giveaway – Facebook / Instagram

 1. Organisatie en wedstrijdperiode

1.1 Puzzel in a bag, Vlasgaardstraat 52, 9000 Gent is de organisator van de wedstrijd.

1.2 De wedstrijd loopt van 15/07/2021 10:00 tot en met 30/07/2021 23:59.

 1. Voorwaarden voor deelname

2.1. Aan de wedstrijd kan je deelnemen zonder aankoopverplichting.

2.2 Alleen natuurlijke personen met verblijfplaats in België kunnen deelnemen. Personen die meewerken aan de organisatie van deze wedstrijd kunnen niet deelnemen.

2.3 Er is maar één deelname mogelijk per persoon. Bij meerdere deelnames gelden alleen de resultaten van de eerste deelname. De organisatoren kunnen op ieder moment aan de deelnemers vragen om hun identiteit te bewijzen.

2.4 Je kan enkel deelnemen via een inschrijving op de nieuwsbrief van Puzzle in a bag.

2.5 Na afloop van de wedstrijdperiode wordt de prijs verloot via volgend schema: de 100ste inschrijving op de nieuwsbrief wint de prijs. 

 1. Prijs

3.1. De volledige prijzenpot bestaat uit:

1 puzzel pakket van Puzzle in a bag (Een Qualico puzzelmat, de 2020 puzzel & de het ‘tastbare’ internet puzzel)

3.2. De prijs die gewonnen wordt, kan niet worden geruild of in geld worden omgezet.

3.3. De organisatoren, de bij de wedstrijd betrokken derden, hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers zijn niet aansprakelijk voor incidenten die voortkomen uit de aanvaarding en het gebruik van de prijs door de winnaar. Voormelde personen kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

3.4. De organisatoren brengen de winnaar via mail op de hoogte: Als de winnaar niet reageert binnen 1 week na die kennisgeving, vervalt zijn recht op de prijs definitief. De prijs is dan terug beschikbaar voor de organisatoren.

3.5. De organisatoren, de door haar bij de wedstrijd betrokken derden, hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven (vertraging, beschadiging, staking, verlies) bij toezending van de prijs aan een winnaar.

 1. Intellectuele rechten

De winnaars geven de kosteloze toestemming om hun naam te gebruiken, inclusief publiek te maken via alle middelen en media, voor alle publicitaire doeleinden die betrekking hebben op deze wedstrijd. Dit gebruik wordt beperkt tot een periode van één jaar na het einde van deze wedstrijd. De winnaars doen afstand van alle mogelijke rechten die een wet of enige andere dwingende bepaling hen hierrond toekent. In sommige gevallen nemen de organisatoren bij de overhandiging van de prijs een aantal foto’s. In die gevallen geldt het voorgaande ook voor deze foto’s.

 1. Sancties bij misbruik of inbreuken

In geval van misbruik, misleiding, bedrog (bv. deelnemen met ongeldige of vervalste persoonsgegevens) of inbreuk op dit reglement, hebben de organisatoren het recht om de betrokken deelnemer uit te sluiten. De deelnemer kan hierbij geen rechten doen gelden ten aanzien van de organisatoren, de bij de wedstrijd betrokken derden of hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers. De organisatoren hebben in die gevallen ook het recht om:

(i) de teruggave te vorderen van een eventueel al overhandigde prijs, en

(ii) een schadevergoeding te eisen voor de door de organisatoren, de bij de wedstrijd betrokken derden of hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers geleden schade (inclusief imagoschade).

 1. Klachten

Elke klacht in verband met de wedstrijd moet binnen de 7 werkdagen na de feiten naar het volgende e-mailadres gestuurd worden: info@puzzleinabag.com De organisatoren behandelen enkel de klachten die via e-mail naar het eerder vernoemde adres en binnen die termijn ingediend zijn. De organisatoren beoordelen de klacht en doet er een definitieve uitspraak over.

 1. Persoonsgegevens

De organisatoren gebruiken de gegevens die via deze wedstrijd verzameld worden om te controleren of je voldoet aan de deelnamevoorwaarden en voor de levering van de prijs als je gewonnen hebt. Meer informatie over uw rechten, de aanspreekpunten in verband met privacy en de bewaartermijn van de gegevens vindt u in de algemene privacyverklaring van Puzzle in a bag. U vindt ze op https://www.puzzleinabag.com/policies/privacy-policy.

 1. Aanvaarding reglement

Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaren de deelnemers zich onvoorwaardelijk akkoord met dit reglement en met de beslissingen die de organisatoren in verband met de wedstrijd nemen.

 1. Wijziging of annulering van de wedstrijd

9.1. De organisatoren kunnen de looptijd van de wedstrijd wijzigen, de invulling van de wedstrijd wijzigen of de wedstrijd volledig stopzetten, wanneer organisatorische of uitzonderlijke omstandigheden dit rechtvaardigen.
Als er wijzigingen zijn, zullen de organisatoren deze verwerken in een aangepast wedstrijdreglement. De organisatoren zullen dit bekend maken via de gebruikte en gepaste kanalen.

9.2. De organisatoren, noch bij de wedstrijd betrokken derden noch hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers zijn aansprakelijk voor de stopzetting of wijziging van de wedstrijd. Die beperking geldt niet voor schade die een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatoren, de betrokken derden of een van hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers.

 1. Aansprakelijkheid

De organisatoren, de bij de wedstrijd betrokken derden, hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers, kunnen in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door een deelnemer aansprakelijk worden gesteld voor een geleden nadeel of schade van welke aard ook. Dit geldt ook voor technische onderbrekingen of gebreken, voor vertragingen in het internetverkeer of verlies of beschadiging van verstuurde gegevens, of voor uitsluitingen van de wedstrijd. Die beperking geldt niet voor schade die een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatoren, de betrokken derden of één van hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers.

 1. Communicatie

De organisatoren zijn niet verplicht om op een andere manier over de wedstrijd te communiceren dan in dit wedstrijdreglement is bepaald.

 1. Diverse bepalingen

12.1 De deelnemer doet uitdrukkelijk afstand van elk recht om de geldigheid of de bewijswaarde van per e-mail verstuurde informatie en/of berichten aan te vechten louter omdat ze per e-mail verstuurd zijn. Dit staat los van het recht van de deelnemer om bewijs van het tegendeel te leveren.

12.2 Als de rechter een bepaling van dit reglement ongeldig of niet afdwingbaar zou verklaren, zal dat geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen. Indien nodig wordt voorzien in een geldige, inhoudelijk vergelijkbare vervangende bepaling.

12.3 Op deze wedstrijd is het Belgisch recht van toepassing. Bij betwisting zijn de Belgische rechtbanken bevoegd.

Verantwoordelijk uitgever: Puzzel in a bag, Vlasgaardstraat 52, 9000 Gent, België, BTW BE0753556871